Vakantie: 31 december 2020 t/m 11 januari 2021
Na deze datum zal uw mail zo spoedig mogelijk worden beantwoord

Contactgegevens:

Bontolie,
Popovstraat 58
8013 RK  Zwolle

tel. 06 5393 8178
info@bontolie.nl
KvK nr 58061789

Privacyverklaring
Bontolie, gevestigd aan Popovstraat 58 8013 RK Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.bontolie.nl Popovstraat 58 8013 RK Zwolle +31 653938178

G. van Tolie is de Functionaris Gegevensbescherming van Bontolie. Zij is te bereiken via info@bontolie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bontolie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf
aan ons verstrekt, of dat u deze verstrekt aan een organisatie die van onze diensten gebruik maakt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– (Voor- en) achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of
een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van
hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bontolie.nl, dan verwijderen wij
deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bontolie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Bontolie neemt [niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computer-
programma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bontolie) tussen
zit. Bontolie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
* Snelstart (boekhoudprogramma). Hierin worden uw gegevens opgeslagen wanneer er een factuur voor u
wordt aangemaakt.
Van bestellingen waarbij contant wordt afgerekend, worden er geen gegevens van u opgeslagen.
* Ecwid (webshop). Hierin worden de door u aangegeven persoonsgegevens opgeslagen in verband met de
levering van producten op het door u aangegeven adres en gegevens met betrekking tot de facturering.
* Your Hosting: Emailprogramma. Hierin worden email-adressen opgeslagen welke door u zijn verstrekt in
verband met correspondentie en informatieverstrekking naar de klant.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bontolie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bontolie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van uw persoonsgegevens door Bontolie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in
een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar info@bontolie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone,
de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bontolie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoons-
gegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bontolie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op via info@bontolie.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bontolie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– emailgegevens > bewaartermijn van een jaar
– factuurgegevens (personalia, adres en bankgegevens) > Bewaartermijn 7 jaren > reden: voorschrift
van de belastingdienst